Naše škola » Pár slov o naší škole

Pár slov o naší škole

Naši školu najdete v centru města Nový Bor.
Jsme školou rodinného typu s kapacitou 80 žáků a spádovou školou pro okolní obce: Cvikov, Pihel, Kamenický Šenov, Lindava, Skalice u České Lípy, Okrouhlá a další.

Máme oba stupně základního vzdělání a součástí školy je i školní družina pro žáky 1. stupně.

Pedagogický sbor tvoří paní ředitelka Mgr. Romana Suchá, paní učitelky Mgr. Petra Bohuňková, Ing. Dana Dutá, Mgr. Martina Gregorová, Mgr. Marcela Vaníčková, Mgr. Jitka Matoušková, Mgr. Kateřina Suchá, Mgr. Jiřina Šostková, pan učitel Mgr. Pavel Plánička. Jako paní vychovatelky školní družiny u nás pracují Andrea Brücknerová a Iva Libichová. Jako asistenky u nás pracují Andrea Brucknerová a Lenka Vyskočilová.

Ve škole pracuje paní hospodářka Jana Bártová, paní uklízečka Irena Hájková a pan školník Jaroslav Hrabec.

Ve škole máme výchovnou poradkyni Mgr. Jiřinu Šostkovou a metodika prevence kriminality.

Něco o historii naší školy si můžete přečíst v almanachu.
 

Naše žáky máme rádi :)

Do naší školy chodí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Značné procento tvoří žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí. S každým žákem pracujeme individuálně s cílem připravit jej na samostatný život.

Spolupracujeme s rodiči formou konzultací, individuálních pohovorů a třídních schůzek. Výchovný poradce poskytuje rodičům informace potřebné pro další vzdělávání dětí po ukončení naší školy. Metodik prevence poskytuje informace, jak předcházet sociálně-patologickým jevům či rizikovému chování a navrhuje řešení problémů. Mnoho našich žáků pochází ze sociálně slabých, problémových rodin. Proto velice úzce spolupracujeme s Odborem sociálních věcí v Novém Boru - oddělením sociálně-právní ochrany dítěte, dále s Pedagogicko - psychologickou poradnou v České Lípě, městskou i státní policií. Spolupracujeme také s Rodinou v centru.

Využíváme též nabídek na volnočasové aktivity, které nabízí Dům dětí a mládeže v Novém Boru. Při škole pracuje školská rada, která má tříčlenný výbor.

Dlouhodobé projekty

Škola je několik let zapojena do programu Zdravého životního stylu, který se zaměřuje zejména na podporu zdraví a prevenci kouření. 

Exkurze na farmě
Exkurze na farmě
Na výletě ve Sloupu
Na výletě ve Sloupu
Výukový program VČELKY
Výukový program VČELKY